Explicit           

Explicit

Trovati 17857 manoscritti. Risultati 21-30. Stampa lista explicit

Inserire alcune lettere per il posizionamento sulla lista

< Precedenti A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Successivi >


Explicit trovati
Explicit
21 εἰς τὰ ἅγια κατ' ἐνιαυ[τὸν
22 जेभिस्तु भक्षित न्धाना थोनराप्रतिषाचते सद्वरा स्तस्य समे देयं धान्यं थत्तत्र भक्षितं। गावस्त गेमिनां देयं धानयं तत् कर्षितस्यतु।
23 हरण्यं सर्वि रादित्य आपोराजातथाष्टमः। एतानि सततं पथ्येत् नमस्येदर्च्च थेत्स्वपं। प्रदक्षिणंच कुर्वीत थथास्यथुः प्रवर्द्धते इति श्री नारदीये धर्मथास्त्ेप्रकीर्णकं नाम व्यवहारपद मष्टादथंसमाप्त। ऊंनमोगने।
24 नवम्यां शुक्रवारे च मध्याह्ने समभूत्विदं। लिखितं सर्व तु ष्यर्भं म मा मि शानसिध्दये॥ श्री गोपाल कृष्णार्पणमस्तु॥
25 सर्वगुरादिलउक्तो भध्यलध्ुः स्यत्तथांत्यगरूलघुकौ। मघ्यंघ्यगुरािद गुरन्यौ सर्वलघुः स्मान्तथैवांत्यः ।४।
26 उद्दाये गेयं भल्लं सुकलं तुली वीणा। तोलो तह यपसारो सुत्थाणयलो भणिअ॥४८॥
27 ॥शुभंभवतु कल्याणमस्तु िलप्यकृतं िलछमीनारायणगौह॥
28 आक्षेपयोजनमुपस्करकल्पमेव यद्वंशरन्ध्रचरणं तदपास्य सम्यक्। स्पष्टीकृतोभिनवगुप्तपदाभिधेन तस्यैव लक्षणविधिःसगभीरभाबः॥
29 एकांगप्रसृनांक्ष्चैव चनुरक्षर युज्यने। एकनाळक्ष्व सप्त ताळाः प्रकीर्निनाः॥
30 यतो मनस्ततो भावः यतो भावस्ततो रसः॥ अङ्गेनालम्बयेद्गीतं द्ट्रस्तेन।र्थंप्रदर्शयेत्॥७९०॥ चक्षुर्श्यां भावये झावान् पादाश्यां ताळनिर्णयम्॥ इति श्री भरत सार सङ्ग्रहे तृतीयोध्यायः॥ समाप्तोयं ग्रन्थः॥

Collegamenti di fine pagina

accesso veloceCatalogoProgettoDocumenti scaricabiliMappa del sito


I testi e le immagini sono riproducibili esclusivamente per uso personale e a scopo didattico e di ricerca, a condizione che venga citata la fonte.
Non è consentito alcun uso che abbia scopi commerciali o di lucro.

Valid XHTML 1.0 Strict - Valid CSS - Level Triple-A conformance, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 - Section 508.

visitatori dal 1 marzo 2006.