Explicit           

Explicit

Trovati 17857 manoscritti. Risultati 31-40. Stampa lista explicit

Inserire alcune lettere per il posizionamento sulla lista

< Precedenti A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Successivi >


Explicit trovati
Explicit
31 शुभंकरं सदाधीर शङकरा भरणं तथा॥ तनमेळजं कुरञ्जी च षङ्ग न्यासाशसंग्रहम्।
32 शिवाक्षींदुवाजींदु शाके च चैत्रे ​सितायां चतुर्थ्यां गुरू ष्रहमणो भे । परांपुर्णतामापराजेंद्रमान मनोरंजनग्रंथरत्नंवरिष्ठम्॥१२०॥ इति श्रीमयाशंकर विरचितो मानमनोरंजन− ग्रंथसमाप्तः॥ शुभं भवन्तु
33 गान्धारबहुळा तज्झैः छुङ्गारे विनियुजय ते॥ सैन्धवराटिका॥ बहुळा पूर्णेषङ्ज मनदावता डिता पूर्वाकृ विनियोगैवस्या त्कुन्तल वराटिका॥
34 ॥वसंतालेकर्तव्यं जगणो मगणस्तथा। नगणो मगणो वापि भवे द्राजविनोदनो॥२३॥
35 ॥अन्य धातुर्मातृकर्ता कूटकालोधमाधमः॥ इति लक्ष्मण भट्टचतुर दामोदरविरचिते सङ्गीत दर्पणे, प्रकीर्णकाध्यायः तृतीयः॥संपूर्णा॥श्री॥
36 तृतीयादि ष्वष्टमाङ्कं विहायोपान्त्यपूर्वकान। पञ्चकोष्टगता नब्कान् संयोज्यात्रपुनःपुनः॥ लघौचलविशमेच प्लुतसैकं भवेदथ।
37 ससधधप−पमगगरि−सरिधधध−पममगरि−सरि पमप−ममगगरि−सरिरिमग−रिमगगरि−सारीरीसनि धप−निधपधपम−धरिगरि−सारीरींमगगगरि−स रिरिमगरि−सरिसस−सससरिममागमा−पपनिधपध− पमगरि−सरिधपधप−ममगरि−सरिपपमप−मगगरि− सरिरींमग−मगगरि−सरिससरिसनिधपा−सरिमामा गमपप−धस्सनिधनिधधपधपा−पधपामम−ग गरि−सरीरिमग−रिसरि
38 ॥श्लो॥ प्रस्तारसं ख्यानष्टश्चोद्दिष्टं पाताळकस्ख्मृतः। ध्रुतमेरूर्लघुर्मेरूर्गुरूमेरूर्प्लुतख्य च॥ मेरू संख्योगमेरूश्च खण्डप्रस्तारकस्मृतः। यति प्रस्तारकश्चैव लक्षणः कथितो बुधैः॥
39 पूर्णस्य मध्यांशकयो विर्वेको रागस्य चालाप इति प्रगीतः। रूप प्रकाशीकरणं तयोश्व तद्देव रागालपनं वद्दंति॥ सा तु दिधा राग निबद्वकाभ्यां विशेषणाद् वच्मि तयोः प्रभेद्दम् या वर्त्तते वस्त्वनपेक्ष रा....
40 इद्दानीं उपसंहरन्नाह

Collegamenti di fine pagina

accesso veloceCatalogoProgettoDocumenti scaricabiliMappa del sito


I testi e le immagini sono riproducibili esclusivamente per uso personale e a scopo didattico e di ricerca, a condizione che venga citata la fonte.
Non è consentito alcun uso che abbia scopi commerciali o di lucro.

Valid XHTML 1.0 Strict - Valid CSS - Level Triple-A conformance, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 - Section 508.

visitatori dal 1 marzo 2006.